Ohjauslinjaus

Seuramme arvot
Liikunnan ilo - liikunta tuottaa hyvää oloa ja hyvinvointia kaikenikäisille, toimintamme on harrastepohjaista, matalan kynnyksen hyvän mielen toimintaa ilman kilpailuhenkisyyttä, liikunnanilo säilyy läpi elämän
Vastuullisuus - välillinen merkitys kansanterveyteen, olemme vastuullinen työnantaja ja panostamme turvalliseen toimintaympäristöön
Yhteisöllisyys - seura on me jäsenet

Tavoitteenamme on
- Pyrkiä ylläpitämään laadukkaiden ja monipuolisten tuntien tarjontaa lapsille ja aikuisille koko elämänkaarella 
- Seuran tunnettuuden lisääminen voimisteluseurana 
- Jäsenten pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
- Matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen lähikouluilla

Lahden Naisvoimistelijoilla on yleiset ja yhteiset tavoitteet, joita pyrimme toteuttamaan yhdessä seuratoimijoiden, osaavien ohjaajien, harrastajien ja vanhempien kanssa. Tavoitteissa on otettu huomioon lasten ja nuorten motorinen kehittyminen (liikunta), kognitiivinen kehittyminen (ajattelu) ja sosio-emotionaalinen kasvu (yhteistoimintataidot ja tunne-elämä). Jokaisen yksilön taitoaste ja kertyneet harrastevuodet otetaan huomioon ryhmäkohtaisissa tavoitteissa.  

Yleisiin yhteisiin tavoitteisiin on linjattu mm. kasvatukselliset tavoitteet, liikunnallinen elämäntapa, sisäisen motivaation syntyminen harrastuksen tuomasta ilosta, kaikkien mahdollisuus osallistua harrastetoimintaan ja monipuolinen tuntitarjonta lähikouluilla. Kaikessa toiminnassa keskiössä on lapsilähtöinen toimintatapa.  

Ryhmillä on omia tavoitteita ja painotusalueita, mitkä sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa kauden alussa. Omat tavoitteet ja painotusalueet eivät ole poikkeavia yleisten tavoitteiden ja velvollisuuksien kanssa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on myös mahdollisuus esiintyä vuosittaisessa seuran kevätnäytöksessä. Lisäksi Lahden Naisvoimistelijat pyrkivät mahdollistamaan voimistelijoille osallistumisen voimistelun suurtapahtumaan, Gymnaestradaan.  

Lahden Naisvoimistelijoiden yleisiin tavoitteisiin kuuluu nuorena seuratoimintaan kasvaminen ja siihen osallistuminen. Työllistämme ja tarjoamme turvallisia ensityöpaikka kokemuksia nuorille. Mahdollistamme koulutuksilla ja kokemuksellisella oppimisella ohjaajana kasvamisen. 

Lahden Naisvoimistelijoiden tavoitteita eri ryhmillä:  
Perheliikunta  
Lahden Naisvoimistelijoiden perheliikunnan tavoitteena on toteuttaa yhteistoiminnallinen liikuntaharrastus pienille lapsille ja aikuisille. Aktiivisen elämäntavan kiinnostuksen herättäminen ja yhteinen aika vanhemman kanssa on tärkeä osa lapsen kokonaispersoonan kehityksen kannalta. Tuntien tavoitteena on lapsilla perusliikkeiden ensioppiminen ja monipuolinen liikunta. Lapsen mielestä oma aikuinen on parasta seuraa liikunnassa.  

Satujumppa 3v  
Lahden Naisvoimistelijoiden satujumpan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus turvalliseen ensimmäiseen omaan harrastukseen. Satujumpan lähestymistapa liikuntaan mahdollistaa lapselle positiiviset liikuntakokemukset. Perusliikuntataitojen ensioppimista harjoitellaan erilaisten leikkien, välineiden, musiikin ja tarinoiden avulla. Ryhmässä toimimisen tavoitteena on tarjota lapselle mieluisat yhteiset liikuntaelämykset, jotka saisivat lapsen innostumaan useiden eri lajien harrastamisen jatkossa.  

Tenavajumppa 4-6v 
Lahden Naisvoimistelijoiden tenavajumpan tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti, sekä tarjota liikunnan iloa. Lapselle on tärkeää luoda onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta oppia nauttimaan liikunnasta heti pienestä pitäen. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kehitykselle, kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Liikkuminen on lapselle ominainen tapa tutkia omaa kehoa, omaa osaamista ja ympäröivää maailmaa. Tenavajumpassa keskiössä on lapsen perusmotoristen taitojen kehittäminen ja lapsen kielellisen kehityksen tukeminen mielikuvitusta haastaen.  

Voimistelukoulu 7-10v  
Lahden Naisvoimistelijoiden voimistelukoulun tavoitteena on monipuolinen liikunta kannustavassa ilmapiirissä ja itseilmaisun kehittäminen. Liikunnallinen herkkyyskausi eli nopean kehittymisen kausi koululaisilla mahdollistaa perusmotoristen taitojen lisäksi, myös lajitaitojen opettelun turvallisessa ryhmässä. Perusvoimistelu taitoja harjoitellaan Voimisteluliiton voimistelukoululle suunnattujen tavoitteiden mukaisesti. Haastetta tunnille tuovat erilaiset voimisteluvälineet ja vaihteleva musiikki. Ohjaajat ovat Suomen Voimisteluliiton kouluttamia voimistelukouluohjaajia. Voimistelukoulu on hyvä pohja tanssillisen voimistelun aloittamiselle.   

Tanssillinen voimistelu eli Tanvo 
Lahden Naisvoimistelijoiden tanssillisen voimistelun ryhmissä tavoitteet muodostetaan voimistelijoiden taitoasteen ja kertyneiden harrastusvuosien mukaan. Ryhmillä on omia tavoitteita ja painotusalueita, mitkä sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa kauden alussa. Ryhmät voivat halutessaan osallistua erilaisiin elämyksellisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, kuten katselmuksiin ja Stara-tapahtumiin.  
Tavoitteena on tanssillisessa voimistelussa tarvittavien ominaisuuksien kehittäminen, kuten kehonhallinta, voima, ryhti, koordinaatio, lajitekniikka ja liikemuisti. Haastetta tunneille tuovat erilaiset välinevoimistelun sekä tanssillisen voimistelun liikeyhdistelmät. Voimistelijan hyvinvoinnille keskeistä on oma rakas harrastus ja ystävien kohtaaminen sen merkeissä.  
Nuorille aikuisille suunnatussa tanssillisen voimistelun ryhmässä harjoitellaan tavoitteellisemmin. Ryhmässä pääsee harjoittelemaan päämäärätietoisesti, mutta pilke silmäkulmassa ja hauskaa pitäen. Tavoitteena on oppia virtaavaa keskuslähtöistä voimistelua, jossa yhdistyvät rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Lajissa korostuvat erilaiset koreografiat, venyttelyt sekä lihaskunto- ja ilmaisuharjoitukset.

Ohjauksen eettiset linjaukset
Seuran nettisivuilta löytyy pelisäännöt ohjaajalle ja johtokunnan jäsenelle. Seura noudattaa reilun pelin periaatteita, joista tiedotetaan perheitä aina kauden alussa, kun ryhmissä käydään pelisääntökeskustelut. Seuran jokaisessa alle 10 -vuotiaiden lasten ryhmässä on aina ohjaaja ja apuohjaaja.

Ohjaajan tehtävä on turvata turvallinen oppimisympäristö. Harjoituksissa on tarkoitus harjoitella uusia taitoja, kaikille annetaan oppimisrauha eikä ketään kiusata. Jokaisella on myös oikeus harrastaa, joten seuran toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Ohjaajien velvollisuus on huolehtia, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.

Mikäli kiusaamista tapahtuu, niin ohjaaja puuttuu asiaan heti. Tarvittaessa ohjaaja saa apua ongelmatilanteissa seuran toiminnanjohtajalta ja johtokunnalta. Tilanteita varten on seuralla olemassa oma ongelmanratkaisupolku.
Harjoituksen suunnittelu
Jokainen vastuuohjaaja tekee kirjallisen kausisuunnitelman aina ennen kauden alkua. Sekä vastuuohjaajan että apuohjaajan täytyy olla tietoinen mitä tunnilla tapahtuu.

Kehityksen ja innostuksen seuranta
Jäsenille teetetään vuosittain tyytyväisyyskyselyt, joista voimme seurata lasten innostusta harrastuksessa. 
Voimistelukouluissa voimistelupassit toimivat hyvänä kehityksen ja innostuksen seurantamenetelmänä. Voimistelupassin avulla lapsia voidaan innostaa myös omatoimiseen harjoitteluun.

Ohjaajan polku
Lahden Naisvoimistelijoiden ohjaajat koulutetaan Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti. Seura arvio vuosittain ohjaajien koulutus tarpeen, jossa huomioidaan yksilöllisesti ohjaajien tarpeet. 
Kaikki aloittavat ohjaajamme käyvät ensin Voimisteluohjaajan starttikurssin, jonka jälkeen toimivat apuohjaajina vähintään yhden toimintavuoden ennen seuraavaan koulutukseen siirtymistä. 
Seuran kouluttamilta ohjaajilta toivotaan sitoutumista seuran toimintaan. Lahden Naisvoimistelijat haluaa kannustaa kaikkia ohjaajiaan myös omatoimiseen kouluttautumiseen. 
Ohjaajilla on mahdollisuus vaikuttaa toiveillaan seuran sisäisien koulutuspäivien sisältöön. Sisäisillä koulutuksilla pyritään vahvistamaan ohjaajien välistä yhteistyötä ja kokemuksellista oppimista. Tarvittaessa seura tarjoaa tilauskoulutuksia, yksin tai yhdessä lähiseurojen kanssa.
Ohjaajan polun tukeminen on paljon muutakin kuin tarjottu koulutus. Seura haluaa tukea ohjaajaan monella tavalla, jossa kiittäminen, palkitseminen ja yhteiset kokemukset ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä.

Suunnitelmallisuus 
Syyskausi alkaa viimeistään syyskuun alussa ja kestää joulukuun alkuun. Kevätkausi alkaa viimeistään tammikuun toisella viikolla ja kestää huhtikuun loppuun. Kesäkaudesta päätetään kevään aikana. Mahdolliset tauot ohjauksissa, esim. arkipyhien takia sovitaan etukäteen ennen kauden alkua. 
Lukujärjestykset suunnitellaan jäsenten palautekyselyiden ja ohjaajien toiveiden mukaan. Lukujärjestyksiin vaikuttaa myös mitä salivuoroja saamme kaupungin liikuntapalveluista.